Platforma Innowacji

en

W odpowiedzi na rosnący potencjał MIBMiK, w marcu 2010 r. utworzona została oddzielna jednostka -  Ośrodek Transferu Technologii Bio&Technology Innovations Platform (BioTech-IP). Na początku swojego istnienia jednostka zorganizowała serię kursów szkoleniowych na temat: dróg finansowania współpracy naukowo-przemysłowej, negocjacji w biznesie, zarządzania projektami naukowo-badawczymi, komercjalizacji wyników badań naukowych czy też praw własności intelektualnej. Zainicjowało to powstanie programu, w którym to naukowcy z MIBMiK odbywają 1- bądź 2-miesięczne praktyki w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych w celu poznania tzw. „ducha przedsiębiorczości” i nawiązania bliższych relacji z partnerami biznesowymi. Działania te są niezwykle istotne, aby zachęcić naukowców do podjęcia stosowanych projektów badawczych. BioTech-IP udało się uzyskać fundusze dla oczekujących wniosków patentowych.

Na chwilę obecną, zadaniem BioTech-IP jest znalezienie, zabezpieczenie i skomercjalizowanie projektów cechujących się potencjałem rynkowym. Dzięki funduszom REGPOT planowane jest zatrudnienie ekspertów w dziedzinie PWI/transferu technologii w celu zajęcia się stosowanymi wynikami badań naukowych prowadzonych w ramach projektu FishMed; mowa tu o badaniach, które są niezbędne do zabezpieczenia nowych produktów i technologii będących efektem tychże badań. Do opracowania długofalowego procesu transferu technologii, BioTech-IP potrzebuje wsparcia w dziedzinie prawidłowej oceny technologii oraz ocenie rynku dla danego wynalazku. Wsparciem tym może być pomoc doświadczonych specjalistów z międzynarodową wiedzą w zakresie aspektów prawnych i finansowych, jak np.: ocena technologii, prawo patentowe, badania rynku, sporządzenie umowy licencyjnej, itd. Posiadanie do dyspozycji ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej jest tym bardziej istotne ze względu na własność intelektualną będącą owocem współpracy z europejskimi partnerami w ramach projektu FishMed. Eksperci ci stanowiliby uzupełnienie personelu BioTech-IP, który miałby wówczas możliwość kontynuacji udzielania naukowego wsparcia uczonym w celu określenia potencjału innowacyjnego prowadzonych badań, ochrony praw własności intelektualnej, znalezienia funduszy umożliwiających komercjalizację projektu oraz zabezpieczenia długoterminowych korzyści badań dla społeczeństwa.

Komercjalizacja to długi proces, który trwa zazwyczaj nie mniej niż trzy lata, dlatego też planowanie działań z dużym wyprzedzeniem jest szczególnie istotnym elementem tworzenia podstaw dla długoterminowych innowacji, które okażą się korzystne dla danego regionu bądź całego obszaru Unii Europejskiej i znajdą zastosowanie po zakończeniu prac nad projektem. Planujemy realizację: do trzech wniosków patentowych, kilku raportów na temat oceny technologii bądź umów licencyjnych, brunchy biznesowo-naukowych oraz dwóch kursów szkoleniowych w zakresie praw własności intelektualnej i pokrewnych zagadnień. Wierzymy, że takie działania będą sprzyjać dalszemu zainteresowaniu i koncentracji na badaniach stosowanych prowadzonych przez naukowców w ramach projektu FishMed.

Więcej na stronie BioTech-IP: http://www.biotech-ip.pl/

YouTube