O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak swoją faktyczną działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął dnia 1 stycznia 1999 roku. Unikalność Instytutu i jego międzynarodowy charakter zapewnia:

  • funkcjonowanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego (MKD) działającego jako Rada Naukowa;
  • wyłanianie liderów zespołów badawczych w otwartych, międzynarodowych konkursach rozstrzyganych przez MKD;
  • zatrudnianie na podstawie terminowych kontraktów.

Przedłużenie umów pracowników naukowych jest możliwe po pozytywnej okresowej ocenie przez Międzynarodowy Komitet Doradczy. Również w przypadku liderów, trzy lata po rozpoczęciu przez nich prac badawczych, oceniany jest rozwój prowadzonych badań naukowych. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej podlega bezpośrednio Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, który sprawuje nadzór nad organizacją i działalnością Instytutu. Prezes PAN nominuje członków MKD i mianuje dyrektorów MIBMiK. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest finansowany z budżetu państwa oraz z innych źródeł (m.in. dzięki funduszom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programów Strukturalnych UE, Towarzystwa Maxa Plancka, Instytutu Medycznego Howarda Hughesa, Europejskiej Organizacja Biologii Molekularnej, Narodowych Instytutów Zdrowia – NIH, Wellcome Trust, European Science Foundation itp.). Około 80% budżetu Instytutu stanowią granty pozyskane przez liderów zespołów badawczych.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej stanowi atrakcyjne miejsce rozwoju dla najlepszych młodych naukowców. Mogą oni tu znaleźć laboratoria na tym samym poziomie jakości, co w innych renomowanych ośrodkach badawczych na świecie. MIBMiK jest rozpoznawany i uznawany przez międzynarodowe kręgi naukowe. Ponad jedna czwarta naukowców pochodzi z zagranicznych uczelni i instytutów. Wspólnie budujemy twórcze, naukowe środowisko, w którym koncepcje i pomysły są realizowane. Główne cele Instytutu to prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu) oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.

YouTube