Educational campaign / Akcja edukacyjna


Be Healthy as a Fish” movie


Downoload the “Be Healthy as a Fish” book

Be Healthy as a Fish

 

The International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw invites 5th-6th grade elementary school students to take part in free workshops, which are part of the “Be Healthy as a Fish“ educational campaign.

The objective of the program is to teach children basic knowledge about the life of fish and about possibilities of their use in studies on certain human diseases. We would like to introduce children to modern science in a friendly way. We will focus on the field of biology in a way that complements the children’s classroom curriculum and that encourages them to broaden their biology interests in the future.

Since December 2012, our Institute has been implementing the FishMed project, supported by the European Union. Within this project, we have opened one of the largest facilities to grow and breed lines of zebrafish as research models in this part of Europe. We are pioneering research, in which we use zebrafish as an attractive alternative to studies in which higher vertebrates are used as the model organisms. Using this species as an example, children will have the opportunity to learn how important fish are for us, as well as discover what we as a society can gain through the work of biologists in the future.

The materials used for the campaign were developed by scientists from the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, in cooperation with a methodologist and specialists in the field of scientific education.

During the workshops:

 • children will watch the educational film “Be Healthy as a Fish”
 • will perform simple biological experiments,
 • will take part in a discussion about the genetic similarities of humans and fish,
 • will receive a copy of the “Be Healthy as a Fish” book.

The “Be Healthy as a Fish” educational program will be implemented in the 2014/2015 school year. Its inauguration will take place on September 26th, during this year’s Science Festival in Warsaw, in which the Institute participates.

BOOKING RESERVATION FOR THE WORKSHOPS:

 • the workshops are free of charge and will take place at the International Institute of Molecular and Cell Biology, 4 Trojdena Street.
 • for booking reservation for the workshops please:
  - send an e-mail to: warsztaty@iimcb.gov.pl (after October 20th)
  - call Daria Filipek, phone: 22 597 07 72, Monday-Friday between 11 a.m. and 3 p.m. (after October 28th)


Download:

The “Be Healthy as a Fish” book
The “Be Healthy as a Fish” movie


These materials may be copied and distributed exclusively in non-commercial educational purposes, provided that the copies are branded with the following logos: International Institute of Molecular and Cell Biology (IIMCB), the project FishMed and BioCentrum Education and Science, as well as information about the authors and the educational program called “Be healthy as a fish “. Any changes or transfomations of this material are not permitted. For other uses or changes in the materials the permission of IIMCB (www.iimcb.gov.pl) is required.

Copyrights by International International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw


Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprasza uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach akcji edukacyjnej „Bądź zdrów jak ryba”.

Celem tej inicjatywy jest edukowanie dzieci w zakresie podstawowej wiedzy o życiu ryb i możliwościach ich wykorzystania w badaniach prowadzonych pod kątem wybranych schorzeń ludzkich. Organizatorzy chcą w przyjazny sposób przybliżyć dzieciom współczesną naukę, w szczególności – z uwagi na profil działalności Instytutu – obszar biologii w zakresie uzupełniającym ich wiedzę szkolną i zachęcającym do poznawania tej dziedziny nauki
w przyszłości.

Od grudnia 2012 roku Instytut realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt FishMed, w ramach którego w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstała jedna z największych w tej części Europy hodowla ryby danio pręgowany jako organizmu modelowego. Naukowcy z MIBMiK prowadzą pionierskie prace badawcze wykorzystując danio jako atrakcyjną alternatywę dla badań, w których organizmami modelowymi się kręgowce wyższe. Na przykładzie tego gatunku dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, jak ważne są dla nas ryby i co dzięki pracy biologów możemy jako społeczeństwo uzyskać w przyszłości.

Materiały wykorzystane do akcji zostały opracowane przez naukowców z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przy współpracy z metodykiem i specjalistami w zakresie edukacji naukowej.

Podczas warsztatów:

 • dzieci obejrzą film edukacyjny pt. „Bądź zdrów jak ryba”,
 • wykonają proste doświadczenia biologiczne,
 • wezmą udział w pogadance nt. podobieństwa genetycznego człowieka i ryby,
 • otrzymają egzemplarz książki pt. „Bądź zdrów jak ryba”.

Program edukacyjny „Bądź zdrów jak ryba” realizowany będzie od listopada 2014 r., zaś  rezerwacje terminów warsztatów dla szkół ruszają w dniu 20 października 2014 r. 

REZERWACJE TERMINÓW WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH:

 • warsztaty są bezpłatne, odbywają się we wtorki w godzinach przedpołudniowych w siedzibie Instytutu przy ul. Ks. Trojdena 4 i trwają dwie godziny lekcyjne.
 • rezerwacje przyjmujemy:
  - drogą mailową (po 20 października 2014 roku), zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: warsztaty@iimcb.gov.pl (prosimy o przesłanie: nazwy szkoły, ilości uczestników, imienia i nazwiska oraz telefonu nauczyciela/opiekuna, adresu mailowego do kontaktu, a także wskazanie preferowanego miesiąca)
  - telefonicznie (po 28 października 2014 roku), zapisy przyjmuje Daria Filipek pod numerem telefonu: 22 597 07 72, codziennie w godz. 11–15.


Do pobrania:

Książka “Bądź zdrów jak ryba”
Film “Bądź zdrów jak ryba”


Niniejsze materiały wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logotypów: Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), projektu FishMed oraz BioCentrum Edukacji Naukowej, a także informacji o autorach i nazwie programu edukacyjnego „Bądź zdrów jak ryba”. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszego materiału. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda MIBMiK (www.iimcb.gov.pl).

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – Wszelkie prawa zastrzeżone

YouTube